0 Comments
ของเล่นเสริมพัฒนาการ

ของเล่นเสริมพัฒนาการคืออะไร และมีหลักในการเลือกซื้ออย่างไร

ของเล่นของเด็ก ไม่ใช่จะเป็นการเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวเท่านั้น แต่ของเล่นยังเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้มีความสมบูรณ์ตามวัย เด็กที่มีโอกาสเล่น ของเล่นเสริมพัฒนาการ มักจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความสามารถมากกว่าเด็กทั่วไป ดังนั้นของเล่นเสริมพัฒนาการ จึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนมองข้ามไม่ได้  โดยของเล่นเสริมพัฒนาการนั้นมีอยู่หลายด้าน ซึ่งแต่ละด้านจะใช้ของเล่นที่แตกต่างกัน พ่อแม่จึงต้องรู้วิธีการเลือกของเล่นแต่ละประเภทให้ตรงกับช่วงอายุของเด็กด้วย จึงจะได้ประโยชน์จากของเล่นเหล่านั้นอย่างเต็มที่ แล้วของเล่นสำหรับเสริมพัฒนาการ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง  ประโยชน์ของของเล่นเสริมพัฒนาการ  1.ร่างกายแข็งแรง   ของเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จะช่วยให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงเหมาะสมกับวัย ซึ่งการเสริมพัฒนาการด้านร่างกายนั้น สามารถทำได้ตั้งแต่ตอนแรกคลอด เพียงแต่ต้องเลือกใช้ของเล่นให้เหมาะกับเด็กในวัยนั้นๆ   2.ทำให้เด็กเป็นคนอารมณ์ดี จิตใจดี  ของเล่นที่เสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จะช่วยฝึกจิตใจให้เด็กเป็นคนที่อารมณ์ดีขึ้น ไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียวหรือก้าวร้าว การเลือกของเล่นที่ช่วยส่งเสริมด้านอารมณ์ จะมีผลมากเมื่อเด็กโตขึ้น สิ่งเหล่านี้ก็จะยังติดตัวเด็กอยู่เสมอ เช่น ความอดทน และการมองโลกในแง่ดี  3.ช่วยให้เด็กเป็นคนที่มีสติปัญญาดี  พ่อแม่ทุกคนล้วนต้องการอยากให้ลูกตัวเองเป็นเด็กที่ฉลาด เก่ง อยู่แล้ว ดังนั้นเราสามารถเสริมสร้างให้เด็กกลายเป็นคนเก่งได้ ด้วยการใช้ ของเล่นเสริมพัฒนาการ ที่เน้นด้านสติปัญญาเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นการเสริมการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน และของเล่นที่เกี่ยวกับการพัฒนาสติปัญญา ก็มีอยู่หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่ท่านใดจะเลือกแบบไหน  4.ช่วยให้เด็กเข้ากับคนอื่นได้  การพัฒนาทักษะทางด้านสังคม เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เด็กไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ซึ่งทักษะด้านนี้จะส่งผลไปยังตอนโตด้วย การเสริมสร้างทักษะทางสังคมตั้งแต่ยังเล็ก จะง่ายกว่าการฝึกตอนโต เพราะเด็กจะเริ่มอายและกลัว เมื่อโตขึ้น  แนวทางในการเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการ  เลือกตามช่วงอายุ ข้อนีถือว่าสำคัญที่สุดในการเลือกของเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการของเด็ก ซึ่งจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัยก่อน เนื่องจากเด็กในแต่ละวัยมีทักษะในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน หากเลือกผิด อาจจะทำให้การเล่นของเล่นไม่ได้ผลเท่าที่ควร  […]